Τί Είναι το DMF ;

Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στο οποίο συνδυάζονται όλες οι προηγμένες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών. Χρησιμοποιείται όχι μόνο κατά την διάρκεια των καταστροφών αλλά και για την πρόληψη και την σχεδίαση αντιμετώπισης.

Τί σκοπό Έχει ;

Το Σύστημα Διαχείρισης Καταστροφών δημιουργήθηκε για να βοηθήσει στην συστηματική πρόβλεψη και αντιμετώπιση καταστροφών χρησιμοποιώντας μέσα προηγμένης τεχνολογίας και λογισμικού. Να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην αντιμετώπιση των καταστροφών.

Από ποιόν χρησιμοποιείται ;

Το σύστημα είναι χρήσιμο για όλους τους Φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών ( Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες,Εθελοντικές Οργανώσεις κλπ.) για την δική τους οργάνωση αντιμετώπισης των καταστροφών στο πλαίσιο διαχείρισης καταστροφών, και από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις κ.λ.π. για την συλλογή πληροφοριών για τους κινδύνους που ενέχουν καταστροφές και την συμμετοχή τους σε εθελοντικές ομάδες και υπηρεσίες

Γιατί ;

Οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής παρέχουν πολλά και χρήσιμα εργαλεία στην αντιμετώπιση των καταστροφών. Η τεχνιτή νοημοσύνη, το γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα, το διαδίκτυο, οι τεχνολογίες έγκαιρης ειδοποίησης, τα μέσα προειδοποίησης (κάμερες, αισθητήριες διατάξεις συλλογής μετεωρολογικών και άλλων δεδομένων). Παρέχουν συνεχείς, χωρίς μεγάλο κόστος, έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες.

Πως συμμετέχεις ;

Στο www.dmf.gr μπορείς να πληροφορηθείς για όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται, να γίνεις πιστοποιημένος χρήστης για να μπορείς να καταγράψεις σχετικούς κινδύνους και να γίνεις μέλος εθελοντικής ομάδας ή να προσφέρεις εθελοντική εργασία.

Καλυπτόμενες περιοχές.

Το σύστημα έχει ενσωματώσει γεωγραφικά δεδομένα για όλη την Ελλάδα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φορείς (Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους και Δημοτικές Ενότητες κλπ)

Κύριες Λειτουργίες

Αναγνώριση, Καταχώριση και Κοινοποίηση Κινδύνων ---Καταχώριση Υποδομών του Φορέα , ---Οργάνωση Προσωπικού , Ομάδων και Μέσων---Σχεδιασμός Ενεργειών, Δράσεων και Σχεδίων,---Προηγμένη Ειδοποίηση,---Ανάπτυξη και υλοποίηση Εργαλείων για κάθε καταστροφή, ---Επιτήρηση Περιοχών,---Ανίχνευση Δασικών Πυρκαγιών κλπ

Υποστηριζόμενος Εξοπλισμός

Οπτικές και Θερμικές Κάμερες,---Μετεωρολογικοί Σταθμοί,---Αισθητήρες,---Συστήματα επικοινωνιών,--Προειδοποιητικές Ψηφιακές Πινακίδες,---Ενημερωτικές Ψηφιακές Πινακίδες,---UAV, ---Συστήματα παραγωγής Ενέργειας,---Συστήματα Συναγερμών